Stafhouder Patrick A. Dillen

Voorwoord

Ik dank jullie allen, de gehele raad, voor de openheid in het debat, jullie mening die met overtuiging werd gebracht en niet altijd overeenstemde met de visie van de anderen of de stafhouder.  Hierdoor ontstonden er rijke discussies en konden we uiteindelijk tot een genuanceerd en doordacht standpunt komen.  Ik dank U allen oprecht dat ongeacht of uw mening het al dan niet haalde, dit de vriendschap tussen de leden nooit in het gedrang heeft gebracht en ik denk te mogen zeggen dat wij als groep alleen nog hechter zijn geworden.

Dank U voor een voor mij onvergetelijk jaar.

Na het bedanken van de jubilarissen wil ik u niet onthouden waarmee de stafhouder zich het laatste jaar heeft beziggehouden en hoe ik de toekomst zie.

  • Diegenen die er vorig jaar waren, zullen zich herinneren dat ik er op wees dat de de advocaat een ondernemer is.  Ik nodigde iedereen uit om zijn ideeën af te toetsen.  Ik mocht zo een groot aantal advocaten ontvangen.  Dit stelt mij gerust, wetende dat onze advocaten de noodzakelijke ondernemingsspirit hebben.
  • Voorts heb ik een aantal advocaten ontvangen die spontaan vragen voor een onderhoud om een probleem aan te kaarten;
  • Verder riep ik een aantal advocaten op waarvan wij aanwijzingen ontvingen dat er mogelijks iets mis was.  Hierdoor kan snel worden ingegrepen, veelal door een vaderlijke begeleiding en kon escallatie en tuchtvervolging worden vermeden.  Het belang van deze preventieve taak van de stafhouder kan mijns inziens niet overschat worden.

Bij de opvolging van de honderden dossiers kan ik gelukkig rekenen op de jarenlange kennis en ervaring van de secretaris generaal Krista Esselens en de Kabineetchef Luc Vanheeswijck.

Ik heb dit jaar de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor onze advocaten onder de loepe genomen en kan niet zonder fierheid stellen dat we door het in concurrentie brengen van Prevoca en Ethias, van beiden een zowel qua dekking als premie veel interessanter voorstel hebben bekomen.  Enkele verschilpunten: voortaan geen toetredingsformulier meer, een geboortepremie van 1000€, een pro rata vergoeding voor gedeeltelijke ongeschiktheid en een verlaagde premie tav het initiele voorstel van Prevoca van +/- 40€

De Raad zal eerstdaags beslissen met wie wij vanaf 1 januari 2018 in zee gaan.

In een laatste luik, zou ik uw aandacht willen vragen voor een van mijn grote bekommernissen van het voorbije en volgende jaar: de wijzigende omgeving en de turbulente tijden waarin ons beroep zich bevindt en het antwoord dat hierop moet geboden worden.

Of het nu gaat over de conventionering of het faillissement van de advocaat (waarover in de OVB het debat gemeden wordt) de detachering van de advocaat in de onderneming of het vreemd kapitaal of het promoten van de internationale uitstraling van Brussel; de belangen van Brussel en de benadering van de andere balies binnen de OVB is op zovele vlakken duidelijk verschillend.  Hier gaat het dan nog enkel om reactief handelen, laat staan dat van enige proactiviteit sprake kan zijn.

Wij moeten ons dan ook durven de vraag te stellen of de spreidstand tussen Brussel en de andere Balies nog haalbaar blijft. Of de manier waarop de OVB nu werkt, de belangen van de Brusselse advocatuur verdedigt.

Het antwoord hierop moet mijns inziens hoe dan ook liggen in een grotere autonomie van de Brusselse balie. Wij hebben internationaal zovele troeven, die veel te weinig tot hun recht kunnen komen in de huidige context. Wij hebben nood aan flexibele oplossingen voor de specifieke uitdagingen eigen aan een dynamische, ondernemende en vooruitstrevende Balie. Het is niet aan Brussel om deze oplossingen door te drukken tegen de wil van de andere balies; ieder zijn snelheid, maar dit mag niet langer zorgen voor immobiliteit van de grootste Balie van het land. Niets tegen verbondenheid, maar met een grotere vrijheid.

In deze zin zal ik deze gerechtelijke vakantie samen met de Franse Orde een sterk overlegmodel uitwerken.

In Internationale context is de Balie Brussel een mooi uithangbord. In het voorjaar 2018 staat een internationaal congres gepland in het kader van een ééngemaakte Europese deontologie. Er kan gewerkt worden met deelgebieden van de deontologie en met geografische concentrische cirkels.

Dit zal dan ook hét Brusselse evenement zijn, waarop de Europese en Internationale Balies worden uitgenodigd.

U hoort hierover ongetwijfeld nog.